Kontaktujte nás!

777 103 749

Etický kodex

 

Klademe důraz na profesionalitu a dodržování základních norem chování a proto se všichni naši zaměstnanci i externí pracovníci řídí následujícím etickým kodexem: 

 

 • vykonávat svoji činnost erudovaně a čestně, v souladu s dobrými mravy a tímto Etickým kodexem,
 • respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla,
 • nespolupracovat s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy,
 • podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací,
 • pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací,
 • respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru,
 • respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace,
 • respektovat dohodnuté smluvní podmínky,
 • směřovat veškerou činnost k zájmům klienta a k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti společnosti,
 • nepoškodit úmyslně zájmy a práva klienta ani partnera, respektovat zásady zdvořilosti a kolegiality,
 • nečinit mezi klienty rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných,
 • nepodporovat korupční prostředí,
 • odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu, podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací.